FAQs Complain Problems

गाउँसभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७५-०३-२५ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 07/10/2018 - 14:13 PDF icon मिति २०७५-०३-२५ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०३-२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 07/09/2018 - 14:11 PDF icon मिति २०७५-०३-२४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-०३-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 06/25/2018 - 14:08 PDF icon मिति २०७५-०३-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-१२-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 03/25/2018 - 13:46 PDF icon मिति २०७५-०३-१० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-१२-०९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 03/24/2018 - 13:44 PDF icon मिति २०७४-१२-०९ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७५-१२-०८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 03/23/2018 - 13:42 PDF icon मिति २०७४-१२-०८ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०६-०२ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७४/७५ 09/19/2017 - 13:39 PDF icon मिति २०७४-०६-०२ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०३-३१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७३/७४ 07/16/2017 - 12:27 PDF icon मिति २०७४-०३-३१ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०३-३० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७३/७४ 07/15/2017 - 12:24 PDF icon मिति २०७४-०३-३० गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf

मिति २०७४-०३-१४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू

७३/७४ 06/30/2017 - 12:21 PDF icon मिति २०७४-०३-१४ गते बसेको सिद्ध कुमाख गाउँसभा बैठकका निर्णयहरू.pdf