FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको वस्ती विकास तथा भवन निर्माण सम्वन्धि विस्तृत मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 12/11/2022 - 19:46 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड प्रतिवेदन.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति, २०७८ ७८/७९ 08/23/2022 - 12:38 PDF icon सिद्द कुमाख गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति २०७८.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले २०७८ सालमा प्रकाशन गरेका राजपत्रहरुको संगालो ७८/७९ 11/13/2021 - 17:48 PDF icon अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon बाल विवाह विरुद्वको कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon सिद्धकुमाख गाउँपालिका कार्य संचालन निर्देशिका २०७७.pdf, PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले २०७७ सालमा प्रकाशन गरेका राजपत्रहरुको संगालो ७८/७९ 11/13/2021 - 14:27 PDF icon अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon योजना अनुगमन मूल्यांकन जाँचपास फरफारक सम्वन्धि कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड २०७७.pdf, PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७७.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिका द्वारा स्वीकृत भएका कानून संग्रहहरुः ७८/७९ 11/13/2021 - 14:23 PDF icon कानुन संग्रह २०७४.pdf, PDF icon कानून संग्रह २०७५ - २०७६.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको छात्रवृत्ती वितरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/01/2020 - 11:04 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको छात्रवृत्ती वितरण कार्यविधि.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग, असहाय र बिपन्न बर्गहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धित मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/17/2020 - 13:20 PDF icon राहत वितरण मापदण्ड, २०७६.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७६ ७६/७७ 03/04/2020 - 10:51 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन २०७६.pdf
ब्यवसाय कर सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 03/04/2020 - 10:39 PDF icon व्यवसाय कर सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको एम्वुलेन्स सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/24/2019 - 14:36 PDF icon सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको एम्वुलेन्स सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७६.pdf

Pages